سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری تخصصی 93، 94، 95، 96 و 97

دانلود سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری تخصصی 93، 94، 95، 96 و  97

در کنکور و آزمون های دکتری تخصصی، دو درس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی اگرچه دارای ضریبی کمتر از سایر دروس تخصصی هستند، اما چون بیشتر شرکت کنندگان زمان کمتری را برای مطالعه آن اختصاص می دهند از نظر بهبود و افزایش رتبه اهمیت فراوان دارند.

بیشتر شرکت کننده گان در آزمون شاید بنابر چندین دلیل از جمله واقع شدن این دو درس در انتهای آزمون دکتری، ضریب کم این دروس و . . . از اهمیت این دروس صرف نظر کرده و در آزمون اهمیتی را برای آن قائل نیستند. 

سایت ساینس لب به صورت تخصصی در حوزه اخبار و اطلاعات آزمون های دکتری و مطالب مرتبط با جذب هیات علمی با انتشار رایگان سوالات و کلید سوالات دکتری تخصصی گامی در جهت کمک به داوطلبان عزیز مینماید. 

در این صفحه سوالات و کلید سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی آزمون های دکتری از سال 1393 تا 1397 قرار داده شده است. جهت دریافت سوالات و کلید آنها (به صورت یکجا) سال مورد نظر را انتخاب کرده و دانلود نمایید.

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی 1396

 سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی 96

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی 96

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی 96

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی 96

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی 96

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی 96

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی 1395

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی 95

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی 95

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی 95

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی 95

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی 95

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی 95

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی 1394

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی 94

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی 94

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی 94

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی 94

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی 94

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی 94

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی 1393

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی 93

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی 93

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی 93

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی 93

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی 93

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی 93