دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

دانلود رایگاه سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد همراه با پاسخنامه کلیدی به صورت رایگان در سایت تخصصی ساینس لب (اخبار تخصصی آزمون ارشد و دکتری) در دسترس داوطلبان محترم قرار گرفت. برای دریافت رشته و سال مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمایید.

جهت دریافت اخبار لحظه ای آزمون ارشد و دکترا در خبرنامه سایت از سمت راست صفحه عضو شوید.

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي

- دانلود سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی ورود سال 96   دانلود کلید سوالات 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی

– دانلود سوالات ارشد علوم جغرافیایی ورود سال 96     دانلود کلید سوالات

سوالات و کلید آزمون ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

– دانلود سوالات ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی

– دانلود سوالات ارشد زبان عربی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

– دانلود سوالات ارشد علوم اقتصادی  ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

– دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد تاریخ

– دانلود سوالات ارشد تاریخ ورود سال 96     دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

– دانلود سوالات ارشد علوم اجتماعی ورود سال 96     دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران

– دانلود سوالات ارشد زبان های باستانی ایران ورود سال 96     دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی

– دانلود سوالات ارشد زبان شناسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی

– دانلود سوالات ارشد علوم قرآنی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

– دانلود سوالات ارشد فقه و حقوق ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

– دانلود سوالات ارشد فلسفه و کلام ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

– دانلود سوالات ارشد ادیان ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

– دانلود سوالات ارشد مخصوص اهل تسنن ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد فلسفه

– دانلود سوالات ارشد فلسفه ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

– دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات و دانش شناسی

– دانلود سوالات ارشد اطلاعات و دانش شناسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

– دانلود سوالات ارشد زبان فرانسه ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

– دانلود سوالات ارشد زبان انگلیسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان روسی

– دانلود سوالات ارشد زبان روسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان آلمانی

– دانلود سوالات ارشد زبان آلمانی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

– دانلود سوالات ارشد مدیریت جهانگردی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد حقوق

– دانلود سوالات ارشد حقوق ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد ایران شناسی

– دانلود سوالات ارشد ایران شناسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو

– دانلود سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

– دانلود سوالات ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مطالعات جهان

– دانلود سوالات ارشد مطالعات جهان ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد باستان شناسی

– دانلود سوالات ارشد باستان شناسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

– دانلود سوالات ارشد روان شناسی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

– دانلود سوالات ارشد حسابداری ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مطالعات زنان

– دانلود سوالات ارشد مطالعات زنان ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

– دانلود سوالات ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

– دانلود سوالات ارشد مددکاری اجتماعی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

– دانلود سوالات ارشد مدیریت ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مشاوره

– دانلود سوالات ارشد مشاوره ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دریایی

– دانلود سوالات ارشد مدیریت دریایی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه امور فرهنگی

دانلود سوالات ارشد امور فرهنگی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست

دانلود سوالات ارشد محیط زیست ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری

دانلود سوالات ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مدرسی معارف

دانلود سوالات ارشد مدرسی معارف ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی

دانلود سوالات مدیریت اطلاعاتی ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی-استراتژیک

دانلود سوالات مطالعات دفاعی- استراتژیک  ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک

دانلود سوالات اطلاعات استراتژیک  ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد آماد

دانلود سوالات آماد ورود سال 96    دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بحران

دانلود سوالات مدیریت بحران ورود سال 96    دانلود کلید سوالات