تحقیق آسیب شناسی ورزشی

تحقیق آسیب شناسی ورزشی

تحقیق-آسیب-شناسی-ورزشیفهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
مقدمه       3    
بخش اول: كمربند شانه اي مفاصل      4
ليگامنت      4
كيسه هاي زلالي      5
عضلات      6
عضلاتي كه برروي مفصل شانه و استخوان بازو اثر مي گذارد      6
عضله فوق خاری      7
عضله تحت کتفی      7
بخش دو م: شنا      8
حركت دست در شنا      8
بخش سوم : آسيب هاي شانه      11
شكل آنا توميكي آسيب      11
التهاب تاندون – شانه شناگران      11
تمرين      13
كار سنگين (اضافه كار )      13

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
عدم تعادل در قدرت      14
وضعيت برخورد در كشش دست شناگران(حركت پارويي)       15
بخش چهارم:ارزيابي باليني از التهاب تاندون  شناگران      16
بخش پنجم : پيشگيري از التهاب تاندون:     17
تعادل بخشيدن به قدرت عضلات      17
انعطافپذيري      18
تكنيك هاي مناسب      19
پرهيز از كار سنگين      20
بخش ششم : درمان التهاب تاندون:      21
طبقه بندي التهاب تاندون      21
درمان آسيب التهاب تاندون عضله هاي چرخش دهنده بازو      24
برنامه توان بخشي      25
منابع      27
 
مقدمه
همانطور كه مي دانيم حركت اساس زندگي را تشكيل مي دهد اما همين حركت ممكن است باعث ايجاد آسيب بشود 0بهرحال عوامل كلي كه آسيب در ورزش ها را وجود مي آورد شامل عوامل شخصي ( سن ، تجربه ، سطح آمادگي ،بعضي از بيماري ها و 000 )و وسايل و تجهيزات (زمين و لباس و000 ) و اختصاصات ورزشي ( وضعيت خطرآفرين در هر ورزش ) مي باشد  شناگران نيزبخاطراجراي حركات تكراري ، آمادگي خاصي براي آسيب ديدگي در قسمت شانه دارند 0 اگرچه ممكن است كه اين آسيب شامل عضلات پايين تنه و پشت هم بشود 0 هدف اصلي شناگران مانند همه رشته ها ي ورزشي ، مؤفقيت در رده بالا است و اين موضوع بايد توسط همه آنهايي كه در مراقبت از ورزشكاران و پيشرفت و سازماندهي برنامه تمرين درگير هستند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد 0 اكثر ورزشكاران ورز شي بعد از وقوع آسيب سعي در درمان آن دارند ، در حالي كه هدف و تلاش مربيان و پزشكان تيم بايد ارائه يك برنامه تمريني مؤفق ،براي پيشگيري از آسيب ها واجراهاي مخاطره آميز باشد در اين مقاله ابتدا نگاهي به آناتومي شانه (كمربند شانه اي ) و تكنيك دست شناگران شده است تا درك بهتري از فيزيولوژي آسيب فراهم آيد و سپس شنا و آسيب هاي شانه در شناگران مورد بررسي و در نهايت راه حل ها ي پيشگيرانه ارائه مي گردد .
 
بخش اول : كمربند شانه اي
مفاصل كمربند شانه اي : الف : مفصل جناغي – ترقوه اي ب : مفصل آخرومي – ترقوه اي
ج : مفصل غرابي – ترقوه اي د : مفصل دوري – بازويي
لیگامنت
الف) ليگامنت ها ي مفصل جناغي – ترقوه اي :
1و2 – ليگامنت خلفي و قدامي جناغي – ترقوه اي : اين دو ليگامنت از تغيير مكان در جهت فوقاني مفصل ممانعت مي كند .
3- ليگامنت بين ترقوه اي : اين ليگامنت از تغيير مكان ترقوه به سمت جانب خارجي (طرفين)جلوگيري ميكند .
ب ) ليگامنت ها ي مفصل آخرومي – ترقوه اي :1-ليگامنت فوقاني و تحتاني آخرومي- ترقوه اي
2- ليگامنت غرابي – ترقوه اي
ج ) ليگامنت مفصل غرابي – ترقوه اي :ليگامنت غرابي – ترقوه اي :1- قسمت كانويد (conoid)
2- قسمت ذوزنقه اي (trapezoid )
د )ليگامنت هاي مفصل دوري – بازويي :
1،2،3 –ليگامنت ها ي فوقاني ، مياني و تحتاني دوري – بازويي 4-ليگامنت غرابي-بازويي
مفصل دوري-بازويي (كتف و بازو ) يك مفصل متحرك و از نوع كروي مي باشد . در اين مفصل سر گرد استخوان بازو در حفره دوري استخوان كتف قرار مي گيرد . در دهانه حفره دوري بافت فيبروكاتيلاژ باعث عميق تر شدن اين حفره مي شود . اين مفصل توسط يك كپسول مفصلي احاطه شده است و توسط ليگامنت ها يي كه نامبرده شد مستحكم مي گردد .
ليگامنت عرضي – بازويي :
 اين ليگامنت سر بلند عضله دو سر را در شيار عضله دو سري نگاه مي دارد .
يك سر ليگامنت بر روي برجستگي بزرگ و سر ديگر آن بر روي برجستگي كوچك استخوان باز و مي نشيند و به اين ترتيب شيار عضله دو سر بازويي بصورت يك كانال در مي آيد .
كيسه ها ي زلالي
 چندين كيسه زلالي در اطراف مفصل شانه قرار دارد ،اما كيسه زلالي زير زائده آخرومي مهمترين آنها در مفصل شانه مي باشد . اين كيسه زلالي بين قوس زائده آخرومي و كپسول مفصلي قرار دارد و تاندون عضله فوق خاري باعث تقويت بيشتر آن مي شود . در هنگام انقباض عضله دالي اين كيسه زلالي به آساني آسيب پذير است . انقباض عضله دالي ممكن است اين كيسه زلالي را از بين خود و زائده آخرومي پرس كرده و باعث واردآمدن آسيب به آن شود .

عضلات
عضلاتي كه بروي مفصل شانه و استخوان بازو اثر مي گذارد :
قدامي : سينه اي بزرگ –غرابي بازويي – تحت كتفي – دو سر بازويي
خلفي : تحت خاري – گرد كوچك
فوقاني : دلتوئيد – فوق خاري
تحتاني : پشتي بزرگ – گرد بزرگ – سه سر بازويي (سر دراز )
اين مفصل بخاطر فاصله اي كه بين دو استخوان كتف و بازو در محل مفصلي وجود دارد و در خارج از بدن قرار گرفتن پر تحركترين مفصل بدن مي باشد . و حول هر سه محور حركت دارد (فرونتال – ساجيتال – هوريزونتال ). حركت ها ي ساده دست از مفصل شانه …………………….

دانلود فایل

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

آگاهی رسانی
avatar